• 86

    86 کشور و منطقه توسط وسایل نقلیه ما اشغال شده اند

  • 20,000,000

    بیش از 20 میلیون خانوار در سرتاسر جهان تحت تأثیر نام تجاری Huaihai قرار دارند

  • 6

    6 پایگاه تولید در خارج از کشور با ارائه راه حل بهتر وسایل نقلیه.

رویدادهای HUAIHAI